راهنمای تدوین و پذیرش مقالات

راهنمای تدوین و پذیرش مقالات
 هدف از نشر مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، انتشار نتیجه تحقیقات و مطالعات گروه‎های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه‎ها و مؤسسات علمی – پژوهشی وابسته در ایران و خارج از کشور در حوزه پرستاری و مامایی می‎باشد. انواع مقالات قابل قبول شامل مقاله اصلی (Original Paper)، مروری (Review Article) ، گزارش کوتاه (Short Communication)، گزارش مورد (Case Report)، فتوکلینیک (Photoclinic) و نامه به سردبیر (Letter to Editor) می‎باشند.
- مقالات ارسالی برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی باشد. - ذکر شماره قرارداد طرح تحقیقاتی و تاریخ مصوب آن الزامی است.
 • مقاله اصلی شامل مطالعات تجربی (Experimental) ، مطالعات مداخله‌ای (Interventional) مانند کارآزمایی بالینی (Clinical Trial) ، مطالعات مشاهده‌ای (Observational) مانند مطالعات توصیفی (Descriptive)و مطالعات تحلیلی (Analytic) ، مطالعات مورد – شاهدی (Case – Control) و مطالعات کوهورت (Cohort) می‌باشد.
• مقاله مروری شامل دو نوع مقالات Systematic Review و Metaznalysis Review می‌باشند. نویسنده مقاله مروری سیستماتیک فردی مجرب، بابصیرت کامل و آگاه به موضوع مقاله می‌باشد. ضروری است تعداد 5-3 منبع، از حداقل 30 منبع مقاله، از فعالیت پژوهشی خود نویسنده پیرامون موضوع مقاله باشد.
• گزارش کوتاه از ساختاری مشابه مقالات پژوهشی برخوردار است؛ با این تفاوت که یافته‎های پژوهش اندک است. حجم مقاله بایستی در حدود 1500-1000 کلمه تنظیم شده و در آن از حداکثر 2 جدول یا نمودار و 15 منبع استفاده گردد.
 • گزارش مورد مورد گزارش شده نادر است و معرفی بیمار با علائم جدید، یا روش تشخیصی جدید و یا روش درمانی جدید صورت گرفته است. علائم بالینی و فرابالینی به طور کامل شرح داده می‌شود و با تصاویر بیمار و در صورت لزوم تصاویر رادیولوژی و یا آسیب‌شناسی مستند می‌گردد وباید شامل: چکیده فارسی ، واژه‎های کلیدی ، مقدمه ، شرح حال ، بحث(در این قسمت فقط خصوصیات مطالعه شده مورد بررسی قرار می گیرد و لازم است از تکرار پاراگراف هایی که در مورد شرح بیماری و سایر خصوصیات آن در کتاب های معتبر یافت می شود، خودداری گردد و اهمیت یافته های کنونی با بررسی های مشابهی که توسط دیگران گزارش شده است، مقایسه و نتیجه گیری گردد)‌، منابع و چکیده انگلیسی باشند. 
• فتوکلینیک در این نوع مقاله، بیماران و نحوه تشخیص آنها با استفاده از تصاویر مربوط به روش‎های پاراکلینیک معرفی می‎گردند. توجه نویسندگان را به مطالب زیر جلب می‌نماییم:
• رعایت موارد مندرج راهنمای تدوین و پذیرش مقالات، در ارایه متن مقالات الزامی است.
• همراه مقاله ارسالی، نامه‎ای با امضای نویسنده(گان) مقاله، مبنی بر موافقت ایشان برای چاپ مقاله و عدم ارسال همزمان مقاله به مجلات دیگر، ضمیمه گردد.
• تمام و یا قسمتی از مقالات ارسالی نبایستی در مجله‎ای به زبان فارسی و انگلیسی چاپ شده باشند. در صورتی که مقاله قبلاً در کنفرانس‎های علمی ارایه شده است؛ مراتب با ذکر مشخصات کامل کنفرانس مربوطه اعلام گردد. در متن مقاله از به کار بردن کلمات انگلیسی که معادل فارسی قابل فهمی دارند؛ خودداری گردد.
• رعایت اصول اخلاق در تحقیقات بالینی یا حیوانی و محرمانه بودن اطلاعات بیماران ضرروی است. لازم است بیماران آگاهانه در مطالعه شرکت داده شوند و رضایت کتبی از آنان اخذگردد. همچنین کسب مجوز از سازمان حمایت کننده مطالعه ضروری است. نویسندگان ملزم به رعایت معاهدات داخلی و بین‎المللی بوده و بهتر است تاییدیه کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه یا منطقه مربوطه ضمیمه گردد.
• با توجه به بند 7 ماده 4 اساسنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی به منظور هماهنگی علمی و اخلاقی کارآزمایی‎های بالینی کشور تمام مطالعات کارآزمایی بالینی داخل و خارج کشور در صورتی در نشریات پزشکی داخل کشور قابلیت چاپ و یا انتشار الکترونیک دارند که قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران (IRCT) به نشانی www.irct.ir ثبت شده باشند.
تبصره 1 : از دی ماه سال 1388 انتشار و چاپ کارآزمایی‎ بالینی منوط به ثبت آن در مراکز ثبت کارآزمایی‎های بالینی می‎باشد.
تبصره 2 : کارآزمایی‎های بالینی که در داخل کشور انجام می‎شوند؛ در صورت ثبت در خارج از کشور، بایستی در مرکز ثبت کارآزمایی‎های بالینی ایران هم ثبت شوند و شامل کارآزمایی‎های خارجی که در ایران انجام می‎شوند؛ نیز می‎شود.
تبصره 3 : مقالات کارآزمایی بالینی که در خارج از کشور انجام شده‎اند؛ در صورت ثبت به موقع در یکی از مراکز ثبت کارآزمایی‎های بالینی مورد تایید WHO در نشریات داخلی قابل چاپ است. ارائه شماره ثبت کارآزمایی بالینی الزامی است.
 نحوه تنظیم و صفحه آرایی مقالات
 • فونت مقالات BLotus شماره 12 می باشد.
• تعداد صفحات مقاله نباید از 20 صفحه 20سطری تجاوز نماید. همچنین مقاله به فاصله 2 سانتی‎متر از طرفین کاغذ با فاصله خطوط Single به وسیله نرم‏افزار Word با رعایت کامل اصول آئین‎ نگارش فارسی تایپ شوند.
• صفحه‏ عنوان به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال گردد و در آن عنوان‎کامل مقاله ، نام‎نویسنده(گان)، درجه‎علمی‎ و سمت ‎دانشگاهی نویسنده(گان) نوشته شود. نویسنده ‎مسؤول ‎با علامت ستاره مشخص شده‎ و مشخصات وی شامل تخصص، درجه علمی، دانشکده، دانشگاه، شهر، پست الکترونیکی، تلفن محل کار، نمابر و تلفن همراه ذکر گردد.
• چکیده مقاله به هر دو زبان فارسی و انگلیسی در صفحه‎ای جداگانه ارسال شود. چکیده مقاله بایستی حداکثر 250 کلمه بوده و به‎تفکیک حاوی قسمت‎های زمینه و هدف (Background & Objective)، روش بررسی (Materials & Methods)، یافته‎ها (Results)، نتیجه‎گیری (Conclusion) و کلیدواژه‎ها (Keywords) باشد. استفاده از 3 تا 5 واژه از واژگان فهرست Mesh (عناوین مباحث پزشکی) در ایندکس مدیکوس توصیه می‎شود. 
• در مقدمه به اهمیت و ضرورت انجام مطالعه با توجه به مطالعات گذشته اشاره گردد. لازم است در روش بررسی نمونه‌های مورد مطالعه، چگونگی انتخاب نمونه‌ها، روش‌های آزمایشگاهی و روش‌های آماری به صورت کامل شرح داده شوند. به طوری که تکرار آن برای دیگر محققین نیز امکان‌پذیر باشد. در یافته‌های مطالعه تمام متغیرهای مورد بررسی آورده شوند. در ابتدای بحث به نتیجه اصلی مطالعه در یک پاراگراف اشاره شود و سپس با مطالعات دیگر مقایسه گردد و دلیل تفاوت، مشابهت و مکانیسم‌های احتمالی بیان شود. لازم است در پایان بحث یک پاراگراف در خصوص نتیجه‌گیری نهایی مطالعه آورده شود. در بخش تشکر و قدردانی از سازمان حمایت کننده مطالعه و افرادی که در انجام مطالعه مشارکت داشتند؛ قدردانی گردد. همچنین اگر مقاله حاصل پایان نامه است؛ بیان گردد. 
• منابع با روش ونکوور تنظیم شده و به ترتیب اشاره در متن شماره‌گذاری شوند. توصیه می‌شود؛ از منابع قابل جستجو در وب سایت‌های معتبر و نمایه‌شده استفاده نمایید. منابع فارسی را به انگلیسی برگردان نموده و در انتهای آن عبارت [Persian] را اضافه نمایید. هنگام ارجاع به مقالاتی با زبان فارسی، از چکیده انگلیسی آن مقاله استفاده نمایید. توصیه می‌گردد؛ حتی‎المقدور از پایان‎نامه ، چکیده مقاله کنگره و کتب فارسی استفاده نشود و به جای کتاب ترجمه شده به فارسی، از اصل کتاب استفاده گردد. به مثال‌های ذیل از شیوه صحیح منبع‌نویسی توجه فرمایید. 
الف) منابع فارسی : مجله : نام خانوادگی ، حرف اول نام نویسنده(گان) (تا شش نفر نوشته و سپس کلمه همکاران ذکر شود). عنوان مقاله. نام مجله. سال انتشار. دوره انتشار. شماره مجله. شماره صفحات مورد نظر. Taavoni S, Shah-Ali SH, Haghani H, Neisani- Samani L‌.Comparative Study of the Effect of Being in Mother's Hug and Routine Clinical Procedure on Neonates’ Pain during Immunization Injection in ‌Health Centers of West Tehran. Iran Journal of Nursing. 2010;22(62): 48-55. [Persian] کتاب‎ : نام خانوادگی ، حرف اول نام مؤلف یا مؤلفین. عنوان کتاب.‌ نوبت چاپ. محل نشر. نام ناشر. سال انتشار. شماره صفحات مورد نظر. حسن‎زاده ، غ. نژادهای انسانی (آنتروپولوژی). چاپ اول. تهران. انتشارات علم و ادب. بهار 1378. صفحات : 60-45.ترجمه کتاب‎ : نام خانوادگی ، حرف اول نام مؤلف یا مؤلفین. عنوان کتاب.‌ نام خانوادگی مترجم ، حرف اول نام مترجم. نوبت چاپ. محل نشر. نام ناشر. سال انتشار. شماره صفحات مورد نظر. ‌Lama Dalai, Cutler Howard C. The art of happiness. A handbook for living. Translated to Persian by: Anoushirvani Sh. Tehran: Rasa Pub. 2004. [Persian]پایان‎نامه : نام خانوادگی ، حرف اول نام نویسنده. عنوان پایان‎نامه.‌ ذکر مدرک تحصیلی. محل تحصیل. نام دانشکده. نام دانشگاه. سال تحصیلی. شماره صفحات مورد نظر. ‌‌‌Piroozi H. Evaluation and comparison of ethnic groups happiness in Isfahan University students, [MSc Thesis] Isfahan: Isfahan University. 2003.[Persian]
ب) انگلیسی : کتاب‎ : نام خانوادگی حرف اول نام مؤلف یا مؤلفین . عنوان کتاب .‌ نوبت چاپ . محل نشر: نام ناشر . سال انتشار ; شماره صفحات مورد نظر. Billette J. Cardiac electrophysiology. Second edition. Philadelphia: W.B.Saunders Company. 1995; pp: 216-228. فصلی از کتاب : نام خانوادگی حرف اول نام مؤلف یا مؤلفین بخش. عنوان بخش: نام خانوادگی حرف اول نام مؤلف یا مؤلفین کتاب: عنوان کتاب.‌ نوبت چاپ. محل نشر: نام ناشر. سال انتشار; شماره صفحات مورد نظر. Landsberg L, Young JB. Pheochromocytoma. In: Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL: Harrison’s Principles of internal medicine. 14th edition. New York: McGraw-Hill. 1998; pp:2057-2060. مجله : نام خانوادگی حرف اول نام نویسنده(گان) (تا شش نفر نوشته و سپس et al ذکر شود). عنوان مقاله. نام مجله. سال انتشار ;دوره انتشار(شماره مجله): شماره صفحات مورد نظر. Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Fried LHP, Lvanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer. 1996; 73(8): 1006-12. مقاله مجله در نسخه الکترونیک : Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1): 24. http: /www. cdc. gov/ ncidod/ EID/ eid. htmscreens, Available from : URL 
توضیحات قابل توجه : - تعداد جدول و نمودار بایستی متناسب با حجم مقاله باشد. از آوردن جداول و نمودارهایی که به داده‎های آنها در متن مقاله به طور کامل اشاره شده است؛ اجتناب نمایید. جداول باید دارای عنوان کامل بوده و همانند متن اصلی با نرم‎افزار Word و با اعداد فارسی تایپ شده باشند. نمودارها نیز باید دارای عنوان کامل بوده و ترجیحاً برای رسم آنها از نرم‎افزار Excel استفاده نمایید به طوری که مقادیر عددی نیز مشخص باشند. 
- وضوح تصاویر dpi 300 بوده و فایل آن جدا از متن مقاله با فرمت JPEG ارسال شود. در مورد عکس‎های تهیه شده از بیمار؛ پوشاندن بخش‎های مشخص کننده هویت وی الزامی است. 
- مقاله پس از اعلام وصول توسط سه داور همتا مورد ارزیابی قرار گرفته و نظرات داوران در هیئت تحریریه بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. سپس نتیجه طی نامه‌ای به استحضار نویسنده مسؤول خواهد رسید. 
- مقالات پس از تصویب سردبیر و هیئت تحریریه در اولویت چاپ قرار خواهندگرفت. 
- مسؤولیت صحت و سقم مندرجات مقاله به عهده نویسنده است. - مجله در رد، قبول، ویرایش و اصلاح مقالات آزاد است. 
- ترتیب درج مقالات تابع مقررات خاص خود مجله است و به درجه علمی و شخصیت نویسندگان آن بستگی ندارد. 
- هرگونه نقل، اقتباس، چاپ و انتشار مطالب مجله بدون اجازه کتبی سردبیر ممنوع است و پس از کسب مجوز، با ذکر منبع مجاز می‎باشد.

View: 10010 Time(s)   |   Print: 1039 Time(s)   |   Email: 141 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Research Development in Nursing and Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb