هدف از نشر مجله

هدف مجله  توسعه پژوهش در پرستاری  و مامایی که توسط دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان به صورت فصلنامه منتشر می شود، توسعه حرفه ای پرستاران و ماما ها ی شاغل در نظام سلامت و همچنین بهبود پیامد های مددجویان آن ها است. این مجله قصد دارد که از بین مطالعات کمی، کیفی، روشهای ترکیبی و مروری مرتبط با مراقبت های پرستاری، مامایی و سایر حرفه-های بهداشتی- درمانی، بهترین مقالات را انتخاب نموده و منتشر نماید . این مقالات باید شامل مهمترین پیشرفت ها در ارتباط با معنی ، اثرات، علل نحوه بررسی، پیشگیری، درمان و نتایج مشکلات مرتبط با سلامت باشد . برای ما قوت مطالعه از نظر روش اجرای مطالعه و کاربرد یافته ها در عملکرد بالینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

View: 7593 Time(s)   |   Print: 1038 Time(s)   |   Email: 157 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Research Development in Nursing and Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb