اطلاعات مجله

  عنوان : مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی

  صاحب امتیاز : دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان

  مدیر مسؤول : دکتر خدیجه یزدی عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  سردبیر : دکتر غلام رضا محمودی استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  مدیر اجرائی : مسعود محمدی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  

  دوره انتشار : دو فصلنامه

   * ویراستار انگلیسی: محمد تقی بادله 

  * کارشناس دفتر مجله آیه کاشانی

  * زمینه فعالیت علمی پرستاری و مامایی ، پزشکی و علوم مرتبط با سلامت

  نشانی: گرگان – کیلومتر 2 جاده گرگان به ساری – ابتدای جاده شصت کلا-دانشگاه علوم پزشکی گرگان( مجموعه فلسفی)
دانشکده پرستاری و مامایی بویه- صندوق پستی 4934174515- دفتر مجله- تلفن: 32453361 - نمابر :32455171-017

  پست الکترونیکی : jbouyeh2000@yahoo.com


View: 15470 Time(s)   |   Print: 1030 Time(s)   |   Email: 165 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Research Development in Nursing and Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb