جلد 12 - ویژه نامه بهداشت روان، مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي                   جلد 12 - ویژه نامه بهداشت روان، مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي صفحات 8-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، farzadmehr87@yaho.com
چکیده:   (20864 مشاهده)

زمینه و هدف: اضطراب، شایع‌ترین پاسخ روان‌شناختی اعضای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب است. مشاوره پرستاری، یکی از رویکردهای مورداستفاده در کنترل اضطراب می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مشاوره پرستاری بر اضطراب اعضای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب انجام گرفته است.

    روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی­، 54 عضو خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب بیمارستان امیرالمومنین کردکوی استان گلستان به روش نمونه گیری در دسترس و با تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله و گروه کنترل  قرار می گرفتند. در گروه مداخله مشاوره پرستاری طراحی شده طی جلساتی از زمان پذیرش تا زمان ترخیص  با عضو خانواده بیمار انجام گرفت؛ در گروه کنترل بدون مداخله خاصی، اطلاعات طبق روتین بیمارستان ارائه گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه اضطراب حالت اشپیل برگر جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از روش های آماری کای اسکوئر و آزمون های تی(زوجی ومستقل) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

    یافته ها: نتایج نشان داد که دو گروه ازنظر مشخصات فردی همسان بودند. در نتایج آزمون تی گروه های مستقل تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات اضطراب گروه مداخله وکنترل مشاهده نشد، ولی بین میانگین نمرات اضطراب گروه مداخله و کنترل بعد از مداخله تفاوت معنی دار آماری وجود داشت؛ بدین معنی که مداخله پژوهش )مشاور پرستاری) موثربوده و منجر به کاهش اضطراب در اعضای خانواده این بیماران گردیده است (001/0> P). نتایج آزمون تی زوجی نشان داد بین میانگین‌های اضطراب قبل و بعد تفاوت معنی‌دار آماری وجود دارد(01/0 P <)، ولی در گروه کنترل بین نمرات میانگین‌های اضطراب قبل و بعد تفاوت معنی‌دار آماری مشاهده نشده است (01/0 <P).

    نتیجه گیری: مشاوره پرستاری می تواند اضطراب  اعضای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب را به طور معنی داری کاهش دهد.

متن کامل [PDF 559 kb]   (3444 دریافت)    

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.