اعضا ء هیات تحریریه

اعضاء هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا :

خانم دکتر فریده باستانی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم دکتر آسیه سادات بنی عقیل استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان

خانم دکتر سرور پرویزی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

 آقای دکتر حمید پیروی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم دکتر اکرم ثناگو دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان

خانم کتـایون جلالی آریا مدیر اجرایی مجله و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

خانم دکتر لیلا جویباری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آقای دکتر محمد رضا حیدری عضو هیات علمی دانشگاه شاهد 

خانم دکتر حمیرا خدام استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 آقای دکتر وحید خوری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آقای قنبر روحی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آقای علیرضا شریعتی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

خانم دکتر طیبه ضیایی استادیار  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آقای دکتر حشمت اله طاهرخانی استاد دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آقای علی اکبر عبداللهی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آقای دکتر ربیع اله فرمانبر دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

خانم دکتر شهره کلاگری استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آقای دکتر محمد جعفر گلعلی پور عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آقای عین اله ملایی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

خانم دکتر مهناز مدانلو استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آقای دکتر غلام رضا محمودی سردبیر مجله و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آقای دکتر آزادرضا منصوریان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آقای دکتر عیسی محمدی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

خانم دکتر الهام مبشری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آقای دکتر محمد علی وکیلی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

خانم دکتر مجیده هروی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران

خانم دکتر خدیجه یزدی استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان


View: 7772 Time(s)   |   Print: 1173 Time(s)   |   Email: 163 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Research Development in Nursing & Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb